Voorwaarden

Ticketvoorwaarden MergelRijk

  • Een entreeticket geeft één persoon eenmalig recht op toegang tot MergelRijk.
  • Op een gekocht entreeticket wordt geen geld retour gegeven.
  • Een entreeticket is enkel geldig op de dag waarvoor het ticket is aangekocht.
  • Tickets welke online op de website van MergelRijk gekocht zijn, kunnen bij verhindering kosteloos naar een andere datum worden verplaatst.
  • Reeds gescande of verlopen tickets zijn niet meer geldig.
  • MergelRijk is niet aansprakelijk indien kaarten buiten de reguliere verkoopkanalen in bezit zijn gekomen. Het is verboden (reeds gebruikte) entreekaarten (door) te verkopen.
  • Een gekocht entreeticket is niet geldig in combinatie met overige acties c.q. aanbiedingen.
  • MergelRijk is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van een entreeticket
  • De entreekaart is niet inwisselbaar tegen contanten en/of andere diensten van MergelRijk.
  • Kinderen tot en met 2 jaar mogen onder begeleiding van een volwassene gratis MergelRijk betreden.
  • Met het aankopen van een entreeticket gaat de bezoeker onvoorwaardelijk akkoord met de ticketvoorwaarden.

Toegangsreglement MergelRijk

Met het betreden van MergelRijk gaat u akkoord met het toegangsreglement.

Art. 1 Toepasselijkheid

  1. Zodra men MergelRijk betreedt, aanvaardt men de toepasselijkheid van het onderhavige reglement en is men verplicht alle voorschriften en de door onze medewerkers gegeven aanwijzingen stipt op te volgen.
  2. Voor alle gevallen en/of situaties waarin dit reglement niet voorziet, behouden wij ons het recht voor mondeling en/of schriftelijk aanvullende regels te stellen waaraan de bezoekers zijn gehouden.
  3. Onder MergelRijk wordt in dit reglement tevens begrepen de horecagelegenheid, het terras, de sanitaire voorzieningen, de in- en uitgangen en overige locaties in en rondom het bedrijf.
  4. Het reglement is opgesteld om de orde en veiligheid binnen MergelRijk te waarborgen.

Art. 2 Algemeen

  1. Het maken van reclame, het houden van publieksenquêtes, tellingen, collectes en het aanbieden van goederen en diensten in MergelRijk is niet toegestaan, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming van de directie van MergelRijk is verkregen.
  2. Gedurende het verblijf in MergelRijk dient de bezoeker zich in overeenstemming met de openbare orde, de goede zeden en de met betrekking tot de aard van de bezochte activiteit geldende regels van fatsoen te gedragen.
  3. Roken is niet toegestaan in het indoor gedeelte van MergelRijk. Dit geldt ook voor de e-sigaret, shisha pen, vapers, en soortgelijken.
  4. Het maken van foto’s en films is toegestaan, mits voor privédoeleinden.
  5. Publicatie van beeld- en/of geluidsmateriaal is verboden, tenzij wij vooraf schriftelijk toestemming hebben verleend.
  6. Het is mogelijk dat u als gast gefotografeerd of gefilmd wordt. Wij behouden ons het recht voor om dit materiaal voor publicatie te gebruiken. Indien u niet in beeld wilt, meldt u zich dan bij een medewerker van MergelRijk die de filmploeg en/of professionele fotograaf begeleid.
  7. Het moedwillig lawaai maken en hoorbaar gebruik van radio’s, recorders en andere geluidsdragers is niet toegestaan.
  8. Ter bescherming van u en onze veiligheid en eigendommen is er cameratoezicht aanwezig in en rondom MergelRijk.
  9. Het is niet toegestaan om in of op muren of beelden te krassen, tekenen of schrijven of andere beschadigingen aan te brengen in MergelRijk. Met uitzondering van een daarvoor bestemde muur in de Thomas Didden groeve, waarbij dit duidelijk is vermeld.
  10. Het is niet toegestaan om beelden of sculpturen van mergel of zand aan te raken.
  11. Het nuttigen van zelf meegebracht eten is niet toegestaan binnen in MergelRijk. Buiten op het terras mag dit wel.

Art. 3 Toegang

  1. Betreding van MergelRijk geschiedt geheel op eigen risico.
  2. Entree tot MergelRijk is slechts toegestaan via de ingang met een geldig entreebewijs en verliest zijn geldigheid bij het verlaten van MergelRijk.
  3. Nadrukken en verhandelen van waardepapieren, bijvoorbeeld entreebewijzen of kortingsbonnen, is verboden. Hier zal aangifte van worden gedaan. Indien waardepapieren worden doorverkocht zullen deze door ons ongeldig worden gemaakt.
  4. Het is niet toegestaan over hekwerken, deuren, kettingen, toegangspoorten en andere afzettingen te klimmen.
  5. Indien u in het bezit bent van een entreebewijs, bestaat er onder geen enkel beding een geld terug regeling.
  6. Kinderen jonger dan 13 jaar mogen MergelRijk uitsluitend onder doorlopend toezicht en begeleiding van een volwassene (tenminste 18 jaar oud) betreden.
  7. Wij behouden ons het recht voor om openingsdagen en/of –tijden gedurende het seizoen te wijzigen.
  8. Wij zijn bevoegd een onderdeel van MergelRijk te sluiten, zonder tot enige vergoeding aan onze bezoekers gehouden te zijn.
  9. Het is voor een ieder verboden zich buiten openingstijden op te houden in MergelRijk.
  10. In verband met de veiligheid van onze gasten behouden wij ons het recht voor om onze deuren (tijdelijk) te sluiten bij grote bezoekersaantallen of bij calamiteiten.

Art. 5 Veiligheid en aansprakelijkheid

  1. Wij zijn niet aansprakelijk voor een ongeval, verlies, diefstal, schade of ziekte. Wij zijn slechts aansprakelijk indien er sprake is van opzet of grove schuld dan wel een toerekenbare tekortkoming aan de directie of onze medewerkers. Aansprakelijkheid voor overige schade wordt hierdoor uitdrukkelijk uitgesloten.
  2. Afval dient in de aanwezige afvalbakken gedeponeerd te worden of te worden meegenomen.
  3. Bezoekers dienen in MergelRijk gevonden voorwerpen af te geven aan onze medewerkers.
  4. De bedrijfsleiding behoudt zich het recht om ter bescherming van de veiligheid of, indien de feiten en/of omstandigheden dit redelijkerwijs gebieden, preventief te fouilleren, tassen te controleren en te vragen naar een geldig identiteitsbewijs. Als u hier niet aan meewerkt, kan dit leiden tot uitzetting uit MergelRijk.
  5. Bij diefstal of vernieling zal te allen tijde contact worden opgenomen met de politie.
  6. U, als (groot)ouder of begeleider van kinderen of groepen, bent verantwoordelijk voor diegenen die onder uw leiding MergelRijk bezoeken. Ouders en begeleiders (dan wel de betreffende instelling) zijn aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door mensen die aan hun zijn toevertrouwd.
  7. Voor uw en onze veiligheid dient u de aanwijzingen van onze medewerkers op te volgen.
  8. Het dragen van wapens of andere gevaarlijke voorwerpen is verboden. Wij behouden ons het recht voor de bezitter hiervan uit MergelRijk te verwijderen, eventueel in samenwerking met de politie.
  9. Aan personen die onder invloed van alcohol of verdovende middelen blijken te zijn dan wel handelen c.q. in het bezit zijn van verdovende middelen, of op een andere manier de orde verstoren, kan de toegang geweigerd dan wel ontzegd worden zonder dat zij aanspraak maken op vergoeding.
  10. Baldadigheid en/of vernieling, fysiek of verbaal geweld, dan wel anderszins ongewenst gedrag jegens andere bezoekers en ons personeel wordt niet getolereerd. Personen die zich aan dergelijk gedrag schuldig maken, zullen indien noodzakelijk met behulp van de politie uit MergelRijk verwijderd worden.
  11. MergelRijk wordt zorgvuldig onderhouden. Indien u toch geconfronteerd wordt met een onveilige situatie en/ of schade, meld dit dan zo spoedig mogelijk bij een van onze medewerkers. Ook ingeval u zelf ongewild schade veroorzaakt, verzoeken wij u dit bij een van onze medewerkers te melden voordat u MergelRijk verlaat.
  12. U dient de brandweervoorschriften en -aanduidingen op te volgen. Het is verboden om vuur te maken.
  13. Om uw veiligheid en die van onze medewerkers te waarborgen, is er in en rondom MergelRijk cameratoezicht aanwezig.
  14. Het gebruik van drones in MergelRijk is niet toegestaan.

Art. 6 Gebruik van voorzieningen

  1. Voor zover niet anders aangegeven, staan de aanwezige voorzieningen tot uw beschikking.
  2. Bij het gebruik van voorzieningen en materialen dienen de aanwijzingen/gebruiksregels, die op de borden voorkomen of door onze medewerkers worden aangegeven, opgevolgd te worden.
  3. Voor het gebruik van voorzieningen of materialen kunnen beperkingen gelden, bijvoorbeeld een minimale of maximale lengte, handicap of fysieke gesteldheid. Uit veiligheidsoverwegingen bent u verplicht om u aan deze voorschriften te houden. Mocht u de aanwijzingen/gebruiksregels niet opvolgen, dan zijn onze medewerkers gerechtigd u het gebruik van de het materiaal of de voorziening te ontzeggen, zonder dat u aanspraak kunt maken op vergoeding.
  4. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van het niet opvolgen van de aanwijzingen/ gebruiksregels.
  5. Het gebruik van voorzieningen en materialen geschiedt geheel op eigen risico.

Art. 7 Kleding

  1. Het is verboden om naakt of met ontbloot bovenlichaam in MergelRijk te verblijven.
  2. In MergelRijk is het om veiligheidsredenen verplicht schoeisel te dragen
  3. Voor wat betreft religieuze uitingen of politieke statements op kledinggebied, gelden de regels zoals die in de Nederlandse wet zijn vastgelegd. In het kader van veiligheid of hygiëne kunnen aanvullende beperkingen opgelegd worden.

Art. 8 Huisdieren

  1. Honden zijn toegestaan, onder voowaarde dat ze droog zijn en voortdurend kort zijn aangelijnd.

Art. 9 Overmacht

  1. Indien wij door overmacht niet aan onze verplichtingen kunnen voldoen bestaat er geen recht op restitutie.
  2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen, maar waardoor wij niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Daaronder worden in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen: brand, ongeval, ziekte, calamiteiten, pandemie, werkstaking, oproer, oorlog, maatregelen van overheidswege, stroomstoringen, andere technische storingen en transportbelemmeringen.

Art. 10 Overige

  1. In alle gevallen waarin dit algemeen reglement niet voorziet, beslist de directie.
  2. De ongeldigheid van enig beding in dit algemeen reglement laat de geldigheid van alle overige bedingen onverlet.

Wij wensen je veel plezier en een prettig verblijf!

Directie en medewerkers MergelRijk

nl